Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /vijesti 2019/_MUP2097.jpg

Sukladno članku 165. stavak 2. Zakona o državnim službenicima  („Narodne novine“ broj: 155/2023) i suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale KLASA: 001-01/24-01/1187, URBROJ: 511-01-156-24-1 od 10. lipnja 2024. godine, Policijska uprava ličko-senjska raspisuje

Foto: Ilustracija

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
1.  SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-
     FINANCIJSKIH POSLOVA
     ekonom  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme
     odsutne službenice
     Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
  • najmanje jedna godina radnog iskustava na odgovarajućim poslovima
  • državni ispit I. razine
 
Sukladno članku 81. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 155/2023) osobi primljenoj u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika državna služba traje najduže do povratka odsutnog državnog službenika.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit. Sukladno članku 99. stavcima 3. i 4. Zakona o državnim službenicima, državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu dana dužan je položiti državni ispit u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto. Državni službenik primljen u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana ili kraćem trajanju, može polagati državni ispit po obavljenom probnom radu.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se podnosi prijava.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati/kinje dužni su priložiti:
 
  1. životopis,
  2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je i dostaviti dokaz o vrednovanju inozemne obrazovne kvalifikacije),
  3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
  4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove),
  5. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen),    
  6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu:
                                       
                                     POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA
                                             Hrvatskog sokola 2, 53 000 Gospić
s naznakom „Za oglas na određeno vrijeme“
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i  98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“ broj: 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.   
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta; Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr i web-stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom osmog dana od javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidat/kinja ne zadovolji na testiranju postupak po ovom oglasu će se obustaviti.

PRILOG

OBRAZAC
 
 

Pisane vijesti