Služba zajedničkih i upravnih poslova


Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana, obavlja upravne poslove u vezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano uz kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima; provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; obavlja uredske poslove za potrebe Policijske uprave; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe zajedničkih i upravnih poslova ustrojavaju se:
  • Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
  • Odjel materijalno-financijskih poslova
  • Odjel za tehniku
  • Odjel za upravne poslove.

Radom Službe upravlja voditelj/ica.