Oglas za prijam namještenika

Na temelju članku 166. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 155/2023 i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/2019), uz prethodnu suglasnost  Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/24-01/184, URBROJ: 514-08-01-02/01-24-02 od 14. veljače 2024. godine, Policijska uprava ličko-senjska raspisuje

Foto: Ilustracija

OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-  
    FINANCIJSKIH POSLOVA
 
    spremačica - 1 izvršitelj/ica, mjesto rada Donji Lapac
    Stručni uvjeti:
  • osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima, a u državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
 
U prijavi na oglas  obvezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
  1. životopis
  2. presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi ( osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
  3. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, te koja je potpisana.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglasu o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u putem elektroničke pošte koju je naznačila na prijavi ili na kućnu adresu.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19,84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj 053/675-240 ili porukom na e-mail tbubas@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Postupak po oglasu provodi Komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, te s tim kandidatima/kinjama obavlja razgovor (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila razgovoru smatra se da je povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju oglasom objavit će se na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.
Na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma.
Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA
Gospić, Hrvatskog sokola 2
s naznakom „oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme“
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr/.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se izvršenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

PRILOG

OBRAZAC
                                                                              

Stranica