Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu ličko-senjsku

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj:. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/22-01/645, URBROJ: 514-08-01-02/02-22-04 od 15. studenog 2022. godine, Policijska uprava ličko-senjska raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE
    -  upravni referent – 1 izvršitelj/ica
    
Stručni uvjeti:
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit
 
2. POLICIJSKA POSTAJA OTOČAC
   - upravni referent – 1 izvršitelj/ica
   
Stručni uvjeti:
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit
 •  

3. POLICIJSKA POSTAJA SENJ
    - upravni referent – 1 izvršitelj/ica
    
Stručni uvjeti:
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit
 
4. POSTAJA GRANIČNE POLICIJE DONJI LAPAC
     - upravni referent – 1 izvršitelj/ica
    
Stručni uvjeti:
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe srednje stručne spreme
 3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u javnom natječaju (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove).
 5. presliku isprave o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen)    
 6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruje takva prava
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu :
 
POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA
Gospić, Hrvatskog sokola 2
s naznakom „za javni natječaj“
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj 053/675-240 ili porukom na e-mail tbubas@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).

Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeva i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.

Na web-stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave ličko-senjske https://licko-senjska-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.

OBRAZAC PRIJAVE

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

Stranica